Ökad dödlighet bland narkomaner

Förskrivning av Metadon och Subutex som underhållsbehandling tillåts bara för att bidra till en socialt och medicinskt bättre situation för narkomaner. Nu tycks denna behandling i stället leda till att fler och fler dör, skriver Rolf Bromme, NSO, Lena Larsson, Anhöriga mot droger, och Christer Karlsson, Kris, och uppmanar Socialstyrelsen att agera.

Vi ser nu en kraftigt ökad dödlighet bland narkomaner enligt rapporten ”Drogrelaterade dödsfall i Stockholms län”, (Anna Fugelstad, 2009). Detta gäller inte minst gruppen medicinskt underhållsbehandlade narkomaner. Såväl bland patienter som ingår i Metadonprogrammet, där den kraftiga ökningen startar efter 2005, som bland patienter som får Subutex (buprenorfin) förskrivet ser vi denna ökning.

Den senare gruppen patienter har tillkommit under de senaste åren, eftersom det rör sig om ett nytt läkemedel eller snarare ett läkemedel med nytt användningsområde, och det handlar nu oftast om yngre narkomaner. För båda grupperna gäller att underhållsbehandlingen avser att ersätta heroin, som ursprungligen också introducerades som ett läkemedel mot morfinmissbruk.

Frågan borde ställas om denna medicinska behandling nu motverkar sitt eget syfte och därmed spelat ut sin roll i behandlingssyfte.

Både Metadon och Subutex är narkotika som sätts in i underhållsbehandling för att de mer eller mindre effektivt kan blockera ett heroinmissbruk. Metadon har funnits i sådan behandling i Sverige sedan slutet av 1960-talet och är den klassiska medicinen på området. Reglerna för underhållsbehandling av Metadon har fram till för några år sedan varit mycket restriktiva.

När Socialstyrelsen kom med nya regler innebar de för Metadonprogrammet både en kraftig utökning av antalet missbrukare i programmet och en relativ lättnad i restriktiviteten. Under perioden 1994 till 2005 pendlade antalet Metadonpositiva dödsfall i Stockholms län kring fem per år. Efter 2005 har ökning nu passerat 25 dödsfall per år. Denna kraftiga ökning kan vara relaterad till Socialstyrelsens expanderade regler för Metadonförskrivningen.

För Subutex, som är den nya medicinen på underhållsbehandlingens område, fanns tidigare inga regler för förskrivningen. De nya reglerna kom samtidigt med de nya reglerna för Metadon. Reglerna innebär bland annat att endast beroendespecialister får förskriva Subutex.

Fram till 2001 fanns det inga Subutex-positiva dödsfall alls. De första åren efter 2001 förekom endast enstaka dödsfall. Efter 2003 ökade Subutex-positiva dödsfall till omkring fem per år. Men redan 2007 ökade denna typ av dödsfall till över 15 per år och dödsfallen fortsätter nu att öka kraftigt. Denna senare ökning kan kopplas till beroendespecialisternas ökade tilltro och förskrivning av Subutex.

Den förskrivning av narkotika som går under benämningen underhållsbehandling har tillåtits endast därför att den skulle leda till en socialt och medicinskt bättre situation för narkomaner. Nu tycks denna behandling i stället leda till att fler och fler narkomaner dör under denna medicinska behandling.

Det är förvånande att Socialstyrelsen inte har uppmärksammat den kraftiga ökningen av dödsfall relaterade till underhållsbehandlingen.

Det förefaller som om Socialstyrelsen saknar kunskap om dessa dödsfall. Varför denna passivitet hos den medicinska tillsynsmyndigheten, när narkomaner nu dör på löpande band?

I Finland, som numera har ett omfattande illegalt Subutexmissbruk, vilket nu till och med är större än heroinmissbruket, har man helt slutat att förskriva Subutex till opiatmissbrukare. I stället har man övergått till att förskriva Subuxon, som är en kombination av buprenorfin (Subutex) och naltrexon.

Om detta är en framgångsrik behandling, kan man ännu inte visa. Men den är åtminstone mindre destruktiv än förskrivningen av Subutex. Även i Sverige ser vi nu ett ökande illegalt missbruk av Subutex. Men detta missbruk har ännu inte nått upp till den omfattning som konstateras i Finland.

Socialstyrelsen måste nu omgående förhålla sig till det kraftigt ökade antalet dödsfall som kan knytas till den medicinska underhållsbehandlingen för narkomaner. En fortsatt passivitet är inte längre acceptabel.

Något måste tillsynsmyndigheten göra för att stoppa det snabbt ökade antalet dödsfall bland underhållsbehandlade narkomaner.

AV Rolf Bromme , ordförande i Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm, Lena Larsson, förbundsordförande i Anhöriga Mot Droger,
Christer Karlsson, förbundsordförande i Kriminellas revansch i samhället.

• Fotnot: Artikeln publiceras även i tidningen Dagen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser