Minister kritisk till att barn isoleras

STOCKHOLM Barn hålls inlåsta som bestraffning på svenska statliga ungdomshem. Det avslöjar Ekot som granskat hundratals isoleringar av barn från 11 år och äldre. Regeringen kräver nu att Statens institutionsstyrelse ser över tillsyn och dokumentering sköts.

Det handlar alltså om behandlingen av de över ett tusen utsatta barn upp till 21 år som årligen samhället tar över ansvaret för under en tid och vårdas på något av statens särskilda 31 ungdomshem.

Sveriges Radio Eko har systematiskt gått igenom journaler och beslut av alla 463 dokumenterad isoleringar av barn som låsts in under andra halvåret 2008.

Lagen om vård av unga, LVU, medger bara isolering om “den intagne uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne hållas i avskildhet.“ Den unge får hållas avskilt högst 24 timmar i följd, är barnet under 15 år så ska läkare yttra sig om varje åtgärd.

Men granskningen visar stora brister och att flera barn låsts in i kala isoleringsceller i bestraffande syfte. Exempelvis för att de varit “uppvarvade“, spottat på stängsel, använt svordomar och kallat personal för “råttor“ eller inte gått in på sina rum när de blivit tillsagda.

Personal på statliga institutioner har alltså – trots att det är förbjudet – använt inlåsningen som bestraffning. Det visar sig också att Statens institutionsstyrelse, SiS, sköter sin egen tillsyn och att man inte gjort särskild granskning av hur isolering av barn sköts och dokumenteras.
Barn har stängts in på sina rum, fast det är otillåtet. Och de har inte känt att de kan kontakta någon för att berätta om kränkningarna.

Generaldirektören för SiS, Ewa Persson Göransson, uppger samma dag i ett pressmeddelande att avskiljning är en skyddsåtgärd, inget straff och “när vi upptäcker att ungdomar avskiljts på felaktiga grunder vidtar vi självklart åtgärder“.

Hon berättar att alla intagna ungdomar som kommer till ungdomshemmen får en broschyr där “det klart och tydligt framgår vad de särskilda befogenheterna innebär“ och “hur de kan lämna klagomål till SiS tillsynsenhet“.

En ny regel införs nu om att inlåsta barn måste tillses varje timme. Och personalen får genomgå utbildning om etik och mänskliga rättigheter.

Kritiken är hård från Barnombudsmannen Fredrik Mamberg som tittat på fallen och anser att avskiljning av barn helt ska förbjudas. Något som också FN:s barnrättskommitté i juni uppmanade Sverige att göra.

Även folkhälsominister Maria Larsson (KD) är upprörd över hur isoleringarna går till.

– Jag kan både blir förtvivlad och beklaga att det uppenbarligen inte finns en dokumentation som styrker att man kan använda avskiljning för många av de här barnen i reportaget, säger Maria Larsson till Sveriges Radio.

Hon berättar att tillsynen av de statliga ungdomshemmen från årsskiftet ska flyttas över till Socialstyrelsen. Och att regeringen i veckan ska uppmana SiS göra en inventering av hur dokumentationen av avskiljningsfallen görs.

På frågan om isolering ska vara möjlig i framtiden av barn, så svarar hon att hon egentligen inte tycker om det.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser