Brister på flera HVB-hem för barn

STOCKHOLM Vart tredje Hem för vård eller boende för barn och unga brister i säkerheten, visar en landsomfattande granskning av samtliga 397 HVB-hem. Barn har utsatts för bland annat mobbning, misshandel och sexuella övergrepp.

Övergreppen skedde oftast av andra unga intagna eller anhöriga som också varit placerad på boendet. Inga misstankar riktades mot personal.

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har gjort en första nationell tillsyn av HVB-hem, boende för unga som kommer från stökiga hemförhållande eller har problem med kriminalitet och missbruk.
Endast 61 av hemmen klarade sig helt från kritik, 21 av dem fick allvarlig kritik och elva har fått föreläggande från länsstyrelserna, visar rapporten som presenterades i onsdags.

– Det är helt oacceptabelt att barn, som samhället tagit över ansvaret för, inte får den omvårdnad och trygghet de har rätt till. Här vilar ansvaret på huvudmännen och personalen som ska se till att barnen känner säkerhet och delaktighet i hur deras egen vård och behandling planeras och genomförs, säger Åsa Börjesson, chef för socialtjänstavdelningen på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Förutom nämnda missförhållanden upptäcktes även dåliga rutiner att analysera risker, förebygga övergrepp och på vart tredje HVB-hem fick barnen inte vara delaktiga i beslut som handlar om deras liv och vardag. 43 procent av HVB-hemmen hade brister i dokumentationen om barnen.

En flicka berättar för Sveriges Radio om att barnen inte fick tillräcklig uppmärksamhet och stöd av personalen och att det fanns risk att de gav sig på varandra. En pojke berättade om att unga från olika miljöer med olika problem placerades tillsammans och att det var där han första gången kom i kontakt med droger.

De 397 HVB-hemmen i Sverige tog år 2007 hand om sammanlagt drygt 5800 barn i åldrarna 0 till 18 år. 94 procent av HVB-hem för ensamplacerade unga drivs privata och 80 procent av dem som tar emot både barn och föräldrar. De privata fungerar ofta bättre än de kommunala, visar Socialstyrelsens rapport.

• Häromdagen föreslog regeringen i en lagrådsremiss att Socialstyrelsen ska ta över all tillsyn av HVB-hem och kommunernas socialtjänst.

• Fotnot: Till Socialstyrelsens rapport .

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser