Dålig socialtjänst ska kunna förbjudas

STOCKHOLM Regeringen föreslår att Socialstyrelsen övertar all tillsyn av kommunernas socialtjänst, HVB-hem för barn och unga, liksom Statens institutionsstyrelsers behandlingshem. Socialtjänst som fungerar illa ska kunna varnas eller förbjudas fortsätta med verksamheten.

Tanken är att Socialstyrelsen ska samordna tillsynen av socialtjänsten med den som myndigheten redan har av hälso- och sjukvården och föreslås få 300 miljoner kronor för att kunna genomföra reformen.

Regeringen menar att de brister som återkommande upptäcks – inte sällan av massmedier – inom socialtjänsten till stor del beror på att tillsynen idag är dåligt organiserad. Istället för att som idag låta 22 självständiga myndigheter på länsstyrelsenivå sköta tillsynen på olika sätt, så bör den bli en renodlad kärnverksamhet och helt skötas av Socialstyrelsen.

– När det gäller äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättningar, psykiatrisk vård, missbrukarvård, barn- och ungdomsvård är det tydligt att gränserna för vad som är socialtjänst och hälso- och sjukvård allt mer suddas ut.
– Även inom övrig hälso- och sjukvård involveras socialtjänsten alltmer i en sammanhållen vårdkedja där behov av rehabilitering och socialt stöd i olika former är nödvändiga insatser för ett gott vårdresultat. Den nya tillsynsorganisation måste klara de utmaningar som vården och omsorgerna ställs inför såväl idag som i framtiden, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Hon anser att tillsynen idag ofta brister. Och att den idag är uppdelad på olika myndigheter är ett strukturfel som motverkar syftet om ökad enhetlighet och rättssäkerhet för medborgarna.

En samordnad tillsyn på Socialstyrelsen koncentrerar resurserna, kan inte nedprioriteras och underlättar för medborgare att framföra klagomål, enligt Maria Larsson.

Kommunernas nuvarande ansvar att sköta tillsyn av enskilda verksamheter som går under socialtjänstlagen och LSS föreslås också försvinna. Liksom att Statens Institutionsstyrelse, SiS, inte bör få fortsätta utreda sin egen verksamhet.

Behandlingshem för barn- och unga, HVB-hem, bör framledes granskas minst två gånger om året, varvid minst ett besök ska ske oanmält, enligt regeringens förslag.

Vid upptäckt av missförhållanden i socialtjänstens verksamheter ska Socialstyrelsen kunna varna, bötfälla eller om ingen förbättring sker kunna förbjuda verksamheten.

Regeringens förslag om ny tillsynsorganisation av socialtjänsten går nu till lagrådet och en proposition ska senare lämnas till riksdagen. Lagändringarna föreslås i de flesta fall träda i kraft 1 januari 2010.

• Fotnot: De lagar som berörs av förslaget är i Socialtjänstlagen – stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS); särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU); yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS); verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU); hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL. Hela lagrådsremissen finns här .

Etiketter:

Annonser