Bedrövligt SVT om farliga droger

SVT visade ett program om en brittisk forskarlista över de 20 farligaste drogerna där alkohol och tobak bedöms farligare än cannabis, LSD och ecstasy. Bara de vanliga liberaliseringsaktivisterna ägnar listan uppmärksamhet, skriver narkotikadebattören Torgny Peterson, med bloggen Reageramera, som kritiserar dess vetenskapliga grund och Vetenskapsmagasinets bakgrundskoll.

Vetenskapsmagasinet brukar ofta åstadkomma bra program men måndagens utgåva (SVT 2 med repris lördag1 mars 16.55 ) om de 20 farligaste drogerna nådde inte ens upp till lågvattenmärket.

Inför programmet ” target=”_new”>Farlighetsbedömning av narkotika (Åklagarmyndigheten RättsPM 2005:17 Utvecklingscentrum Stockholm december 2005, pdf-fil 122 sidor) där man säger att ”ett narkotikapreparats farlighet bör preciseras efter företrädesvis elva grundläggande kriterier: beroenderisk, giftighet, risk för kroppsliga sjukdomar eller skador, risk för psykiska sjukdomar eller skador, risk för social insufficiens, risk för oberäkneliga effekter, potential för strategisk användning vid genomförande av brott, risk för utlösande av våld, verkan i ytterst små doser, svåra abstinensreaktioner samt risk för självförvandling.”

Nutt och hans kollegors (King, Saulsbury och Blakemore – Development of a rational scale to assess the harms of drugs of potential misuse. Lancet, 369, 1047-1053) klassificeringssystem producerades i en process där psykiatriker och missbruksexperter ombads uppskatta olika preparats skadeverkningar utifrån de tre tidigare nämnda kriterierna.

Nutt med kollegor tog fram en rankinglista för de olika preparaten, som till många delar överensstämde den brittiska ABC-klassificeringen (båda t ex med heroin på första plats), men beträffande andra preparat fanns det föga överensstämmelse. Hade de tillfrågade varit verksamma inom ett större vetenskapligt område är det mycket troligt att resultaten blivit annorlunda.

Det är också intressant att notera att endast 36,7 procent av de psykiatriker och andra som ombads uppskatta preparatens skadeverkningar svarade på uppmaningen att delta, konstaterar professor Neil McKeganey i The Challenge to UK Drug Policy.

Jag hävdar att Nutt och hans kollegors resultat och ”friska” blandning av legala och illegala droger är manipulativ och utgör ett föga konstruktivt bidrag till klassificering av narkotika.

Slutligen kan nämnas att det brittiska inrikesministeriet inte ägnat Nutts rapport någon större uppmärksamhet. Beträffande förslaget om en nedklassificering av ecstasy säger samma ministerium ”att det kommer inte att ske”.

Det är främst de vanliga liberaliseringsaktivisterna som ägnar Nutt-rapporten någon uppmärksamhet. Möjligtvis kan den väl dyka upp igen då den brittiska regeringens rådgivande organ i drogfrågor, ACMD, i mars kommer med sina synpunkter på den fortsatta klassificeringen av cannabis i Storbritannien.

Det hade varit intressant om Vetenskapsmagasinet redovisat bakgrunden till det presenterade klassificeringssystemet och ställt det i relation till andra existerande farlighetsbedömningar. Plats för sådana presentationer hade det funnits gott om istället för en massa kringflygande pillerburkar, växter och texter som inte bidrog till någon specifik upplysning, utan snarare gav intryck av att vara utfyllnad för att få ihop ett program på 60 minuter.

Bättre research hade varit på sin plats inom flera områden. För att nämna ett: när jag igår talade med representanter för Vetenskapsmagasinet visade det sig att man inte ens kände till den svenska farlighetsbedömningen av narkotika.

Skärpning Vetenskapsmagasinet!

• Fotnot: En uppföljande diskussion om TV-programmet hålls på torsdag i Debatt, SVT1 kl 22.

Omstridd lista

Brittiska forskarnas lista över de 20 farligaste drogerna. De anser att droger ska klassas efter hur skadliga de är, vilket inte görs idag, enligt dem.

1: Heroin, 2: Kokain, 3: Barbiturater (beroendeframkallande lugnande, ovanligare i Sverige), 4: Metadon (används legalt vid opiatberoende), 5: Alkohol, 6: Ketamin (veterinärmedicin, narkosmedel), 7. Bensodiazepiner (lugnande vanebildande medel, valium mm), 8: Amfetamin, 9: Tobak, 10: Buprenorfin (Subutex, används legalt vid opiatberoende), 11: Cannabis (marijuana. hasch), 12: Flyktiga lösningsmedel, 13: 4-Metyltioamfetamin (ecstasyliknande), 14: LSD, 15: Metylfenidat, 16: Anabola stereoider, 17: GHB, 18: Ecstasy, 19: Alkylnitriter (poppers), 20: Khat (växtdrog).

Alkohol dödar fler britter än illegala droger tillsammans, och tobak dödar sammanlagt fler än illegala droger och alkohol ihop.

Studien ”Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse” publicerades i The Lancet i mars 2007. (för full text krävs prenumeration).

/Drugnews-SL

Etiketter:

Annonser