Politiker slipper straff trots fel

JÖNKÖPING Det var inte tjänstefel när politiker beviljade alkoholtillstånd i strid med alkohollagens krav på kök för allsidig matlagning. Det framgår av två domar i Göta hovrätt. Till skillnad mot tingsrätten är dock hovrätten tydlig med att besluten stred mot alkohollagen.

Det är 18 politiker från Alvesta och Älmhults kommuner som har varit åtalade för att ha beviljat serveringstillstånd, trots att alkohollagens krav på kök för allsidig matlagning inte varit uppfyllda.

Växjö tingsrätt friade politikerna med hänvisning till att det inte ens var säkert att beslutet stred mot alkohollagen. Tingsrätten hänvisade till en dom i kammarrätten i Stockholm från 1999.

Den argumenteringen accepteras inte av Göta hovrätt, som påpekar att den dom som tingsrätten hänvisat till överprövats av Regeringsrätten, som slog fast att kravet på kök för allsidig matlagning. Göta hovrätt slår i sina domar fast att de beviljade tillstånden varit “objektivt felaktiga i förhållande till alkohollagen“.

För att politikerna ska dömas krävs dock enligt Göta Hovrätt inte bara att beviljandet av serveringstillstånd är felaktigt, utan också att det givits uppsåtligt eller av oaktsamhet. Enligt domstolen så har politikerna visserligen varit oaktsamma, men oaktsamheten har varit ringa och därmed straffri. Samtliga politiker frias därför från åtalen för tjänstefel.

Etiketter:

Annonser