Ökad satsning på barn till missbrukare

STOCKHOLM 100 miljoner kronor de närmaste två åren för att stöda barn i missbrukarfamiljer, drogpolicy inom arbetslivet, ökat jämställdhetsperspektiv. Det är några nyheter i regeringens nya handlingsplaner om alkohol och narkotika för perioden 2006-2010. Samordningskanslierna Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika föreslås få fortsätta, men uppmanas öka samarbetet. “Det finns brett politiskt stöd för handlingsplanerna“, säger folkhälsominister Morgan Johansson till Drugnews.

Planerna som lämnades till riksdagen på torsdagen och stöds av samarbetspartierna vänster och miljöpartiet. Nu ska riksdagen diskutera och ta ställning till handlingsplanerna för nästa fem år.
Redan i höstbudgeten slogs ekonomiska ramarna fast om att avsätta 250 miljoner kronor för nästa år och 260 miljoner kronor för 2007 för insatser på alkohol- och narkotikaområdet. Dessutom 90 miljoner till en narkotikasatsning inom kriminalvården.

Satsningar på barn till missbrukare understryks alltså särskilt i förslaget, där 100 miljoner öronmärks närmaste två åren.
– Barn som lever i missbrukarfamiljer är oerhört utsatta. Vi vet att de också riskerar att själva utveckla ett eget beroende senare i livet. Jag vill därför att en stor del av de statliga resurser vi nu går ut med ska leda till att dessa barn får ökat stöd och hjälp, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Han vill att varje kommun ska kunna erbjuda stöd till dessa barn som är minst 200000 runt om i landet. Men idag har bara sex av tio kommuner sådan beredskap, enligt en undersökning som IOGT-NTO:s Juniorförbund gjort. I särskilda stödgrupper kan barnen känna att de inte är ensamma om sin situation och känslor.

– Det är mycket positivt att regeringen nu går vårt krav till mötes att det ska finnas stödgrupper i alla kommuner. Den ökning av alkoholkonsumtionen som varit de senaste åren har drabbat dessa barn hårt, säger Carina Eriksson, ordförande i Junis, i en kommentar.

Men trots ökad alkoholkonsumtion sedan EU-inträdet och stor tillgång på narkotika i landet, så är Morgan Johansson optimistisk.
– Sedan några år tillbaka minskar andelen ungdomar som provat narkotika, och tecken tyder också på att drickandet bland unga inte längre ökar. Det är viktigt att samhället fortsätter med omfattande långsiktigt förebyggande insatser, säger han.

Men han efterlyser större könsperspektiv i insatserna. Det gäller både bland ungdomar där flickor idag dricker nästan lika mycket som pojkar och särskilts behöver uppmärksammas. Men det handlar också om särskild behandling för missbrukande kvinnor som idag kommer i kontakt med vården senare och med sämre hälsa än män.

Inom arbetslivet vill regeringen att beredskapsplaner görs upp mellan facket och arbetsgivaren, och inte bara i säkerhetsklassade branscher. Det handlar om vad som bör göras när missbruk upptäcks på jobbet och att det finns rehabiliteringskanaler.
– Det är missbruket som ska bort inte den anställde som missbrukar, säger Morgan Johansson och pekar på SCA i Sundsvall och energibranschen som förebilder.

I alkoholhandlingsplanen står att folkhälsan främjas genom att minska alkoholens skadeverkningar genom insatser för att “minska den totalkonsumtionen och motverka skadligt dryckesbeteende“. Detta även om regeringen fortfarande anser att spritskatten bör sänkas vilket många anser skulle leda till ökad konsumtion och fler skador.

Dessutom i planen slås fast att alkohol inte ska förekomma i trafiken, arbetslivet eller under graviditet. Liksom att illegal alkoholhantering ska bekämpas.
Förebyggande insatser för att skjuta upp alkoholdebut och få fler alkoholfria miljöer utlovas. Vikten av det lokala perspektivet och att behålla kommunernas alkohol- och drogsamordnare betonas.

Restaurangernas ansvar betonas, likaså kommunernas tillsynsansvar. Däremot nämns inget om hur om livsmedelsbutikernas skrala ålderskontroll vid försäljning av folköl ska förbättras. Morgan Johansson säger att han “inte idag har några skarpa förslag“, men han inte vill flytta över folkölet till Systembolaget, som Ungdomens nykterhetsförbund krävt efter sina återkommande kontroller i butikerna. Då kommer fler att gå över till starköl istället, menar ministern.

På narkotikasidan läggs fast att målet om ett narkotikafritt samhället ligger fast. Strategin är att med samordnade insatser försöka minska nyrekryteringen, förmå de som missbrukar att upphöra, samt att minska tillgången på narkotika.

Regeringen vill att Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika samlokaliserar sina kanslier och ökar samarbetet. Dels för att spara kanslikostnader, men också för att kommunerna efterlyser det och alkohol- och narkotikaproblem lokalt ofta hänger ihop.
Men hur en sådan omstrukturering av de båda organisationerna ska ske återkommer man med i en tilläggsproposition. Likaså frågan om vilka som ska leda de båda verksamheterna, idag är Håkan Wrede kanslichef för Alkoholkommittén och Björn Fries är nationell narkotikasamordnare sedan 2002.

– Det har varit ett stimulerande och roligt arbete om allvarliga frågor. Visst är jag intresserad att fortsätta om jag får, säger Björn Fries till Drugnews.
Redan nästa vecka kan namnen på kommittéernas ledare vara klara.

Fotnot: Regeringens handlingsplan för alkoholpolitiken 2006-2010.
Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006-2010.
För missbruksvården har regeringen tidigare lagt ett särskilt förslag.

Etiketter:

Annonser