Missbrukande kvinnor mer våldsutsatta

STOCKHOLM De flesta drogberoende kvinnor får utstå våld, hot och andra övergrepp. Det visar en ny studie bland 103 kvinnor med missbruksproblem i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Av de intervjuade uppgav 94 kvinnor att de någon gång i vuxen ålder utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, 77 av dem hade utsatts för våld under senaste två åren.

Förövarna var ofta tidigare eller nuvarande partner och övergreppen skedde i majoriteten av fallen i kvinnornas egen bostad. Flera av dem hade också hotas och utsatts för våld på allmän plats.

Studien presenterades på Internationella kvinnodagen vid ett seminarium om våldsutsatte missbrukande kvinnors situation. Kvinnorna som intervjuades i studien befann sig vid mättidpunkten på verksamheter som vänder sig till bland andra missbrukande kvinnor.

Studien är en del satsningen mot narkotika av Mobilisering mot narkotika och ledningsgruppen för de tre storstäderna, Trestad. Rapporten i sin helhet om missbrukande kvinnors situation väntas bli klar under våren.

-Genom att presentera studien vill vi synliggöra den grupp kvinnor som tillhör de mest utsatta i vårt samhälle, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare.
-Undersökningen visar inte bara hur otrygg deras tillvaro ofta är. Den pekar också på att de instanser kvinnorna kommer i kontakt med inte sällan saknar insikt i den dubbla problematik kvinnorna lever med.

• Slagna och hotade kvinnor får dåligt stöd i kommunerna, visar en rapport av svenska Amnesty om kommunernas kvinnofridsarbete. Bara hälften av kommunerna i studien har något handlingsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och bara tre av totalt 214 kommuner har konkreta riktlinjer för vem som ska göra vad när ett fall blir aktuellt.
Socialtjänstminister Morgan Johansson har utlovat bättre skydd för utsatta kvinnor och har tagit initiativ till en ny utredning om hur kommunernas arbete mot kvinnovåld fungerar.

Etiketter:

Annonser